Artykuły:
Nów Księżyca
Nów Księżyca

Nów Księżyca w znaku Ryb-zanurz się w świat marzeń..

Czytaj dalej
Karma życiowa
Karma życiowa

Rachunek dobrych i złych uczynków

Czytaj dalej
Magia a religia, a może tak..?
Magia a religia, a może tak..?

Czy istnieje magia, która łączy w sobie dwa elementy lub religie? Jasne, w tym artykule opowiem o tym.

Czytaj dalej
Kategorie:

ezomagia.pl - Regulamin

Regulamin korzystania z usług Platformy Ezomagia www.ezomagia.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin, w dalszej części zwany Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z usług telefonicznych zwany w dalszej części Usługami.

1.2 Właścicielem Platformy jest Firma B.M.K. Kinga Kuźma z siedzibą w Warszawie NIP 833 134 56 88

1.3 Platforma świadczy Usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z prawem polskim, właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu.

1.4 Osoba korzystająca z usług, zwana w dalszej części Użytkownikiem, wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązana jest do zapoznania się z jego treścią.

1.5 Użytkownikiem Platformy może być każda osoba pełnoletnia.

 

2. Zasady korzystania z usług Platformy

2.1 Przeglądanie informacji zawartych na Platformie jest bezpłatne ze strony serwisu. Użytkownik ponosi płatności świadczone przez inne podmioty telekomunikacyjne za dostęp do internetu.

2.2 Nawiązanie połączenia głosowego oraz usług sms i usług mailowych jest płatne. Cena brutto za minutę połączenia za świadczoną usługę oraz za sms podana jest na stronach Platformy oraz przy każdym Profilu Doradcy

2.3 Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych by móc kontynuować rozmowę z wybranym przez siebie Doradcą. Zabronione jest umawianie spotkań prywatnych, wymiana numerów telefonów w trakcie udzielanej porady.

2.4 W trakcie rozmowy Użytkownik pozostaje całkowicie anonimowy.

2.5 Świadczenie usług odbywa się na zasadzie dobrowolności. Użytkownik wybiera czas trwania usługi, w dogodny i bezpieczny dla niego sposób. Platformia działa 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia a Doradcy są dostępni w wybranych przez siebie terminach.

2.6 Korzystanie z połączeń głosowych z numerami 708… oraz sms premium o podwyższonej płatności nie wymaga rejestracji Użytkownika. Użytkownik każdorazowo, przed uzyskaniem połączenia, informowany jest o jego koszcie brutto za minutę połączenia (cena brutto podana jest przy profilu każdego doradcy). Należność za usługę zostanie pobrana przez Operatora telekomunikacyjnego i doliczona do rachunku telefonicznego Uzytkownika.

2.7 Usługi przedpłacone PREPAID to połączenia z kraju i z zagranicy, usługa mail, usługa sms umożliwiające kontakt z Doradcą. Skorzystanie z tych usług wymaga wcześniejszego zasilenia konta na Platformie przelewem elektronicznym ( pay u, paypal)

2.8 W przypadku odstąpienia klienta od skorzystania z usługi przedpłaconej, klient zobowiązany jest do powiadomienia właściciela platformy w zakładce „ kontakt”. Środki zostaną przekazane na konto klienta w ciągu 7 dni roboczych

 

3. Odpowiedzialność użytkownika

3.1 Użytkownik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, nienaruszanie prawa autorskiego oraz praw osób trzecich.

3.2 Użytkownik ma obowiązek przestrzegania zasad wymienionych w punkcie 2 niniejszego Regulaminu.

3.3 W przypadku naruszenia Regulaminu, Administrator ma prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 

4. Prawa autorskie

4.1 Wszystkie nośniki serwisu internetowego www.ezomagia.pl, chronione są prawem autorskim. Dotyczy to treści, zdjęć, szaty graficznej, materiałów, które będą zamieszczane na stronie. Materiały udostępniane przez Doradców ewentualnie Użytkowników mogą być chronione prawnie przez ich właścicieli.

4.2 Administrator Platformy będzie czynił starania by system był dostępny dla kazdej przeglądarki obsługującej JavaScript oraz pliki cookies tzw. ciasteczka. Zachęcamy jednak do uzywania najnowszych wersji przeglądarek, które zachowują możliwie najwyższe standardy bezpieczeństwa.

4.3 Administrator zastrzega, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może jednak wiązać się z ryzykiem niezależnym od niego.

4.4 By zapobiec zagrożeniom związanym z korzystaniem z usług drogą elektroniczną, ważne jest by Użytkownik zabezpieczył swój komputer w program antywirusowy, aktualizowany. Zagrożenia mozliwe sa ze strony hackerów, na które mogą byc narażeni Użytkownicy jak i system Administratora, pomimo bardzo dobrego zabezpieczenia.

 

5. Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu

5.1 W przypadku podjęcia przez Uzytkownika działań naruszających Regulamin, Administrator powiadomi zainteresowanego o wykryciu niedozwolonych praktyk, wraz z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

5.2 Zabronione jest korzystanie z jednego konta przez kilku Uzytkowników

 

6. Reklamacje

6.1 Zgodnie z obowiązujacym prawem, Użytkownik może zgłaszać reklamacje odnośnie spraw funkcjnowania Platformy na adres ezomagia.pl@gmail.com, w temacie wpisując ; Dot.reklamacji

6.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni. Jeśli reklamacja będzie wymagała, z przyczyn niezaleznych, dłuższego czasu do rozpatrzenia, Użytkownik powiadomiony zostanie niezwłocznie.

6.3. Przy zgłaszaniu reklamacji należy podać opis zdarzenia /szczegółowy/, dane Użytkownika, datę powstania reklamacji, imię i Nazwisko Użytkownika oraz adres elektroniczny. Reklamacje, które nie będą zawierały wymienionych danych, nie będą rozpatrywane.

6.4. W trybie natychmiastowym rozpatrywane będą reklamacje naruszające bezpieczeństwo lub powodujące możliwość zaistnienia takiego czynu.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1 W przypadku zmiany Regulaminu, jego obwieszczenie odbywać sie będzie na stronie serwisu Ezomagia.pl.

Zmiany wchodza z dniem udostępnienia Regulaminu o zmienionej treści.

7.2 W sprawach, których nie reguluje powyższy regulamin, stosowany będzie m.in. kodeks cywilny oraz:

- Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zamieszczony Regulamin obowiązuje od dnia 12 pazdziernika 2018 roku